MasterBIT

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

MasterBIT

O konkursie

 1. Konkurs informatyczny MASTER IT adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
 2. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych
 3. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
 4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 5. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 6. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 8. Możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

§ 1. Ustalenia ogólne

 1. Konkurs informatyczny MasterBIT(zwany dalej Konkursem) skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz 8 klas szkół podstawowych.
 2. Organizatorem Konkursu zwany dalej Organizatorem jest:Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

§ 2. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 3. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 4. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

§ 3. Organizacja Konkursu

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Konkurs polega na samodzielnym odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zadań konkursowych.
 3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące budowy komputera, sieci komputerowych, projektowanie stron www oraz zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
 4. Treści zadań konkursowych (pierwszego etapu on-line) oraz informacje organizacyjne będą zamieszczane na platformie edukacyjnej MasterBIT.
 5. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy oraz nauczyciele otrzymywać będą drogą elektroniczną newslettery zawierające, m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące przebiegu Konkursuna podane adresy emailowe przy rejestracji.
 6. Konkurs jest dwuetapowy: I etap – test on-line; II – finał w ZSEiI Sosnowiec.
 7. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 20 uczniów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas I etapu on-line. II etap Konkursu zostanie przeprowadzonyw Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Rejestracja uczniów do konkursu i zakładanie kont na platformie edukacyjnej odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Konkursu MasterBIT. Zakładanie kont uczestników leży po stronie Organizatora.
 2. I etap (test on-line) polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu, który zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzia Office 365w określonym harmonogramem terminie.
 3. Wyniki I etapu są generowane automatycznie przez platformę internetową i nie podlegają reklamacji.Wyniki tego etapu zadecydują o zakwalifikowaniu się do półfinału. Będzie to 20 osób z największą liczbą punktów. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie konkursu.
 4. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów z takim samym dorobkiem punktowym o lokacie decydować będzie czas rozwiązywania testu.
 5. II etap tokonkurencje podczas tego etapu będą sprawdzać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi interaktywnych.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika zakwalifikowanego do II, otrzymuje on zero punktów, jako wynik danego etapu.
 7. Od wyników II przysługuje prawo odwołania się do Komisji Konkursowej w dniu zawodów, zaraz po zakończeniu rozgrywek, przed ogłoszeniem wyników.Po ogłoszeniu wyników odwołania nie będą przyjmowane.
 8. Do II etapuuczniowie przystępują z zerowym dorobkiem punktowym. Punkty zdobyte we wcześniejszym etapie nie są przenoszone.

§ 5. Nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe związane z branżą IT, gadżety reklamowe oraz dyplomy dla uczniów.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Liczba uczniów danej szkoły przystępujących do Konkursu jest nieograniczona.
 3. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 4. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział.
 5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych w szkole pod opieką nauczyciela i zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania konkursu.
 6. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa nie będą oceniane.
 7. Uczestnik, który naruszy Regulaminu Konkursu może zostać zdyskwalifikowany.
 8. Pytania konkursowe, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
 9. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu pełni Komisja Konkursowa.

§ 7. Harmonogram

Harmonogram konkursu, który odbędzie się w 2020 r. zostanie opublikowany wkrótce.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z różnych przyczyn niezależnych od organizatora i jednocześnie zapewnia o powiadomieniu wszystkich uczestników o zaistniałych zmianach pocztą elektroniczną na adresy uczestników podanych przy rejestracji.

Organizator

Nie udało się wczytać zdjęcia
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu


Partner technologiczny

Nie udało się wczytać zdjęcia

Nie udało się wczytać zdjęcia